1

I'm tryin' to install Wine on my Ubuntu 14.04 using Software Center and there is some stuff:

Zależności dla następujących pakietów, nie zostały spełnione:

unity-control-center: Depends: libpulse-mainloop-glib0 (>= 1:0.99.1) ale 1:4.0-0ubuntu11.1 zostanie zainstalowany Depends: libpulse0 (>= 1:0.99.1) ale 1:4.0-0ubuntu11.1 zostanie zainstalowany Depends: libxi6 (>= 2:1.2.99.4) ale 2:1.7.1.901-1ubuntu1.1 zostanie zainstalowany wine:

Google Translate version:

According to the following packages have not been met:

unity-control-center: Depends: libpulse-mainloop-glib0 (> = 1: 0.99.1), but 1: 4.0-0ubuntu11.1 will be installed Depends: libpulse0 (> = 1: 0.99.1), but 1: 4.0-0ubuntu11 .1 be installed Depends: libxi6 (> = 2: 1.2.99.4), but 2: 1.7.1.901-1ubuntu1.1 wine will be installed:

How to fix that?

Tried using terminal:

Czytanie list pakietów... Gotowe Budowanie drzewa zależności Odczyt informacji o stanie... Gotowe Nie udało się zainstalować niektórych pakietów. Może to oznaczać, że zażądano niemożliwej sytuacji lub użyto dystrybucji niestabilnej, w której niektóre pakiety nie zostały jeszcze utworzone lub przeniesione z katalogu Incoming ("Przychodzące"). Następujące informacje mogą pomóc rozwiązać sytuację:

Następujące pakiety mają niespełnione zależności: unity-control-center : Wymaga: libcheese-gtk23 (>= 3.4.0) ale nie zostanie zainstalowany Wymaga: libcheese7 (>= 3.0.1) ale nie zostanie zainstalowany wine : Wymaga: wine1.6 lub wine1.8 ale nie zostanie zainstalowany E: Błąd, pkgProblemResolver::Resolve zwrócił błąd, może to być spowodowane zatrzymanymi pakietami.

  • Please, paste the command you used for the attempt, either. Btw, you can get english output by setting either LANG=en_US.UTF-8, or just LANG=C. For example: LANG=C apt install wine. – Hi-Angel Oct 31 '16 at 19:30
0

Maybe try to do it via terminal try to run the following. This will update your system and update dependencies and then install wine

sudo -i
apt-get update
apt-get dist-upgrade 
apt-get install wine

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.