2
votes
1answer
4k views

Mirror Ubuntu desktop onto PS3 via wifi (DLNA etc)

I'm looking to mirror my Ubuntu destop onto my TV by using my PS3. All done via wifi. Similar to the 'AirPlay Mirroring' in Mac OS X Mountain Lion. ...